ยินดีต้อนรับเข้าสู้ผลงานการวาดรูปและนิทาน

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

กิจกรรมการวาดภาพระบายสี

 แบ่งออกเป็น 2 ช่วง

         1. การวาดภาพลายเส้นด้วยปากกา ( ไม่ต้องร่างด้วยดินสอ )

-ต้องวางแผนก่อนวาดด้วยการจุดกำหนดขนาดภาพที่เราต้องการ  แล้วลากเส้นไปตามจุดที่กำหนดไว้เพราะ จะทำให้ได้ภาพใกล้เคียงกับต้นฉบับ
-ถ้าต้อการงให้ภาพออกมาสวยงามให้ใช้การลากเส้นเพียงเส้นเดียว ไม่ต้องลากซ้ำกัน

         2. การระบายสี
 
1.ให้แบ่งสีออกเป็น  2 กลุ่มคือ กลุ่มสีโทนร้อนและสีโทยเย็น
2.จำแนกสีเป็นกลุ่มๆที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน  กลุ่มละ  3  สี  ดังนี้
   สีโทนร้อน มีดังนี้
- ชุดที่ 1 ดำ - น้ำตาล - แดง
- ชุดที่ 2 น้ำตาล - แดง - ส้ม
- ชุดที่ 3 แดง - ส้ม - เหลือง

    สีโทนเย็น มีดังนี้
- ชุดที่ 1 ดำ - น้ำเงิน - เขียวแก่
- ชุดที่ 2 เขียวแก่ - เขียวอ่อน - เหลือง
- ชุดที่ 3 น้ำเงิน - เขียวแก่ - เขียวอ่อน

3.การระบายสีไม่จำเป็นต้องกังวลถึงสีที่เหมือนจริง ฝึกให้มีความคิดอิสระ

4.จะระบายสีให้โดดเด่นควรระบายซ้ำ  2-3  รอบ

5.รอยต่อระหว่างสีควรเกลี่ยให้เรียบเนียน 
 
 

 
ยวแก่ – เขียวอ่อน

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

 
วัตถุประสงค์

1.เพื่อความเพลิดเพลิน ด้วยการถ่ายทอด อารมณ์และความรู้สึก
2.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3.เพื่อฝึกการคิดในทางสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ
4.เพื่อฝึกทักษะการวาดภาพ
5.เพื่อฝึกสมาธิ

กระบวนการทำงาน
1.การฝึกทักษะย่อย คือ คิดอย่างเป็นระบบ โดย
-เริ่มวางแผนก่อนว่าจะวาดรูปอะไรหรือนิทานเรื่องใด ในนิทานมีตัวละครตัวใดบ้าง จะวาดไว้ตรงไหน เป็นต้น
-เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม


2.ขั้นตอนจริง

1.วาดรูปภาพตามเนื้อเรื่องตามที่เราได้วางแผนไว้ด้วยปากกาดำ

2.ระบายสีโดยการไล่โทนสีให้สวยงาม

3.นำปากกาดำมาเน้นในสิ่งที่อยากจะให้โดดเด่น เช่น หัวข้อเรื่อง

4.เขียนเนื้อเรื่อง พร้อมคติสอนใจไว้หลังกระดาษ

การประเมินผลงานด้วยตนเอง

1.เส้นในการวาดภาพต่อเนื่องกัน

2.ภาพโดยรวมดูสวยงาม สื่อความหมายได้ชัดเจน

3.การระบายสีกลมกลืนกันไม่ออกมาเป็นชั้นๆ

4.ภาพ เนื้อหา และคติสอนใจสอดคล้องกัน

การนำไปประยุกต์ใช้

1.ประยุกต์โดยนำไปใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ใช้กับวิชาศิลปะ

2.ประยุกต์โดยนำเรื่องการคิดอย่างเป็นระบบไปสอนเด็กได้ในเรื่องของการวาดรูป ถ้าเราคิดอย่างเป็นระบบได้เราก็ไม่ต้องใช้ดินสอร่างใช้ปากกาดำวาดจริงได้เลย

3.ประยุกต์ใช้โดยเป็นสื่อการสอนในเรื่องของการรระบายสีไปสอนเด็กๆได้ ให้เด็กลองทำดูเป็นผลงานของตนเองแล้วเด็กจะเกิดความภูมิใจ

4.สามารถนำผลพลอยได้จากวัสดุไปประกอบเป็นรายได้เสริม

5.สามารถนำวิธีการคิดอย่างเป็นระบบไปประยุกต์ใช้กับการทำงานอย่างอื่นได้