ยินดีต้อนรับเข้าสู้ผลงานการวาดรูปและนิทาน

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

 
วัตถุประสงค์

1.เพื่อความเพลิดเพลิน ด้วยการถ่ายทอด อารมณ์และความรู้สึก
2.เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
3.เพื่อฝึกการคิดในทางสร้างสรรค์และคิดอย่างเป็นระบบ
4.เพื่อฝึกทักษะการวาดภาพ
5.เพื่อฝึกสมาธิ

กระบวนการทำงาน
1.การฝึกทักษะย่อย คือ คิดอย่างเป็นระบบ โดย
-เริ่มวางแผนก่อนว่าจะวาดรูปอะไรหรือนิทานเรื่องใด ในนิทานมีตัวละครตัวใดบ้าง จะวาดไว้ตรงไหน เป็นต้น
-เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม


2.ขั้นตอนจริง

1.วาดรูปภาพตามเนื้อเรื่องตามที่เราได้วางแผนไว้ด้วยปากกาดำ

2.ระบายสีโดยการไล่โทนสีให้สวยงาม

3.นำปากกาดำมาเน้นในสิ่งที่อยากจะให้โดดเด่น เช่น หัวข้อเรื่อง

4.เขียนเนื้อเรื่อง พร้อมคติสอนใจไว้หลังกระดาษ

การประเมินผลงานด้วยตนเอง

1.เส้นในการวาดภาพต่อเนื่องกัน

2.ภาพโดยรวมดูสวยงาม สื่อความหมายได้ชัดเจน

3.การระบายสีกลมกลืนกันไม่ออกมาเป็นชั้นๆ

4.ภาพ เนื้อหา และคติสอนใจสอดคล้องกัน

การนำไปประยุกต์ใช้

1.ประยุกต์โดยนำไปใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ใช้กับวิชาศิลปะ

2.ประยุกต์โดยนำเรื่องการคิดอย่างเป็นระบบไปสอนเด็กได้ในเรื่องของการวาดรูป ถ้าเราคิดอย่างเป็นระบบได้เราก็ไม่ต้องใช้ดินสอร่างใช้ปากกาดำวาดจริงได้เลย

3.ประยุกต์ใช้โดยเป็นสื่อการสอนในเรื่องของการรระบายสีไปสอนเด็กๆได้ ให้เด็กลองทำดูเป็นผลงานของตนเองแล้วเด็กจะเกิดความภูมิใจ

4.สามารถนำผลพลอยได้จากวัสดุไปประกอบเป็นรายได้เสริม

5.สามารถนำวิธีการคิดอย่างเป็นระบบไปประยุกต์ใช้กับการทำงานอย่างอื่นได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น